Obchodné podmienky internetového obchodu - klobukshop.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Ildikó Sárkányová Elegant-Klobúky, s miestom podnikania Žitnoostrovská ulica 1333/20, 929 01 Dunajská streda, IČO: 43 816 339, DIČ: 1046109284, zapísaná u OÚ Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania č.OŽP-A/2007/11399-2/CR1, č.živ.reg. 210-23451/ïalej len predávajúci/ a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR, vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý nie je podnikateľom, najmä Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb., zákonom na ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z. a vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1990 Zb. v platnom znení, ïalej zákonom o elektronickom obchode č.22/2004 Z.z..
   Kontaktné údaje predávajúceho: Ildikó Sárkányová
   Kontaktná kancelária : Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda.
   Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 0192912177/0900 – Slovenská Sporiteľňa
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje tu uvedené obchodné podmienky internetového obchodu, ktorým je tovar dodávaný. Tieto obchodné podmienky sú pre obidve strany záväzné, riadia sa nimi, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve medzi účastníkmi dohodnuté inak. Tieto obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia písomnej kúpnej zmluvy v ktorej budú dohodnuté podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, uprednostia sa ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy.
 2. Ochrana osobných údajov

  1. IS obchod je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:
  2. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
  3. Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".
  4. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
  5. Podľa § 28 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu klobukshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
  6. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá písomná forma kúpnej zmluvy, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho v objednávke doručenej elektronickou poštou na formulári, ktorý je súčasťou elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť potvrdením objednávky predávajúcim, alebo samotným dodaním tovaru.
  3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zák.č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
  4. Kúpna zmluva vzniká v okamihu doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušť objednávku, alebo jej časť v prípade, že tovar už nebude v okamžiku vyskladňovania objednávky na sklade.
  6. Ak nie je objednávka prijatá celkom v súlade s požiadavkou kupujúceho, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ môže bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť a vrátiť tovar do 14-tich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 10 zák.č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
  2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
  3. Ak predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
  4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a účastníci postupujú podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 5. Kúpna cena

  1. Kupujúce je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru a to buď formou hotovostnej platby v určenej prevádzkárni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  5. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, prípadne nezaplatí celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je.
 6. Nadobudnutie vlastníctva veci a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúce tovar.
 7. Reklamácia

  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Na zakúpený tovar predávajúci poskytuje spotrebiteľovi záruku za kvalitu v dåžke záručnej doby 24 mesiac.
  3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade výmeny tovaru v dôsledku reklamácie začína plynúť nová záručná lehota, a to odo dňa prevzatia nového tovaru.
  4. Práva z vád /reklamácie/ nemožno uplatniť po uplynutí záručnej doby, v prípade mechanického poškodenia tovaru alebo jeho poškodenia v dôsledku neodborného užívania a ak vada na tovare vznikne v dôsledku zásahu.
  5. Kupujúci uplatňuje práva z vád tak, že zašle poškodený tovar spolu s písomnou reklamáciou vrátane popisu závady, návrhu spôsobu vyriešenia reklamácie a kópiou o nákupe /faktúru, príp.zápis o škode, ak k poškodeniu tovaru došlo vplyvom dopravy zásielky/ na adresu určenú predávajúcim.
  6. Zahájenie reklamačného konania nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť v riadnom termíne kúpnu cenu podľa vystavenej faktúry.
  7. reklamáciu vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po tom, čo fyzicky obdržal.
  8. O spôsobe vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho písomne informovať. Ak bude reklamovaná závada posúdená ako neopodstatnená, bude tovar vrátený kupujúcemu. Ak predávajúci zistí, že reklamácia je opodstatnená, vymení reklamovaný tovar za tovar bez vady. Pre prípad, že by tovar už nebol u predávajúceho na sklade, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, a to v lehote pre vybavenie reklamácie. Všetky náklady na uplatnenie opodstatnenej reklamácie znáša predávajúci zo svojich prostriedkov.
  9. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

  V prípade poškodenia tovaru pri preprave je potrebné, aby kupujúci písomne nereklamoval poškodenie balíka, ale oznámil poškodenie zásielky predávajúcemu najneskôr do 1. pracovného dňa od prevzatia zásielky. Oneskorené reklamácie poškodenej zásielky pri preprave nebudú uznané.

  Pri reklamácii tovaru použite reklamačný formulár a tovar zašlite na adresu:

  Ildikó Sárkányová,
  Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda

 8. Záverečné ustanovenia.

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená jej umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platná a záväzná pre obidve zmluvné strany.
  4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, všetko platných na území Slovenskej republiky.
  5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi v celom rozsahu.